Skip to main content
Podziel się:
grupa ludzi pracująca w biurze

Custom publi­shing jako sposób na zdobycie zaufania klienta

25 kwiecień 2021 I Patrycja Jaksim

Marki od lat prze­ści­gają się w kre­atyw­nym spo­so­bie pre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. W każ­dej branży walka o uwagę konsumentów i pra­cow­ni­ków odbywa się nie­ustan­nie. Firmy chcąc skutecznie dotrzeć do klientów two­rzą np. wyso­ko­bu­dże­towe kampanie, ory­gi­nalne witryny skle­powe, inte­rak­tywne strony www czy atrak­cyjne pro­mo­cje. Są także marki, które poszu­kują innych form zaan­ga­żo­wa­nia odbior­ców i wydają wła­sne maga­zyny.

Content jest niezwykle istotny w działaniach branż marketingowych i PR-owych. Kon­su­menci nie kupują marek, ale emo­cje i doświad­cze­nia, jakie się z nimi wiążą. Dla­tego od lat za pośred­nic­twem druku, Inter­netu i innych mediów firmy custom publi­shing poma­gają przedsiębiorstwom budo­wać relacje z otoczeniem.

Co to jest custom publi­shing?

Custom publi­shing to narzędzie mar­ke­tin­gowe, które za pomocą wydawnictwa pomaga fir­mom two­rzyć i kie­ro­wać wartościowe tre­ści do klien­tów zewnętrz­nych i pra­cow­ni­ków pod posta­cią papie­ro­wych publikacji i e-zinów. Najczę­ściej wybie­rany kanał komu­ni­ko­wa­nia to magazyny wewnętrzne, ale czę­sto marki decy­dują się na książki, albumy, kata­logi czy bro­szury. Wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gii, stawiają także na newslet­tery, filmy wideo, por­tale społecznościowe i informacyjne, blogi, ani­ma­cje, a nawet kam­pa­nie w social media i apli­ka­cje na smart­fony.

Publi­ko­wa­nie na zamó­wie­nie od wie­ków jest opła­calną prak­tyką marketingową. Pierw­sza taka publi­ka­cja powstała pod koniec lat 90. XIX wieku, jest nią maga­zyn John Deere The Fur­row, który do dziś poma­ga rolni­kom zdobywać wie­dzę na temat maksymalizacji zysków.

Korzyści z publikacji contentu

Custom publishing dostarcza odbiorcom wartościowy, ciekawy i użyteczny content, dając szerokie możliwości prezentacji produktów lub usług. Głównymi jego zada­niami są infor­mo­wa­nie, moty­wo­wa­nie, edu­ko­wa­nie oraz budo­wa­nie kul­tury organizacyjnej.  Publi­ka­cje reali­zo­wane są na zlece­nie i poma­gają osią­gać cele komu­ni­ka­cyjne i mar­ke­tin­gowe wyznaczone przez markę, tj. budowania lojalności, zwiększania świadomości oraz sprzedaży. 

Dzia­ła­nia wydaw­nictw custom publi­shing, skie­ro­wane do pra­cow­ni­ków, to przede wszyst­kim infor­mo­wa­nie o bie­żą­cych dzia­ła­niach spółki oraz integra­cja zespołu. Mogą temu służyć fachowe arty­kuły, mailing oraz wywiady z oso­bami zatrud­nio­nymi w przed­się­bior­stwie.

Custom publishing w praktyce

Naj­bar­dziej powszech­nymi przy­kła­dami takich dzia­łań są maga­zyny rozdawane na pokła­dach samo­lo­tów, gazetki popularnych dro­ge­rii, czasopisma pracownicze czy katalogi firm motoryzacyjnych. Są też marki, które z publi­ka­cji uczy­niły glo­balne pro­jekty.

Kultowy kalendarz Pirelli

Słynne kalen­darze Pirelli wyda­wane od 1964 roku prezentują arty­styczne foto­gra­fie z aktami zna­nych akto­rek i mode­lek. Począt­kowo był to fir­mowy kalen­darz wło­skiej filii. Z cza­sem stał się reno­mo­wa­nym wydaw­nic­twem, któ­rego sława po czę­ści zwią­zana była z jego wyjąt­ko­wo­ścią. Nie jest on powszech­nie dostępny, nie można go kupić. Jest prze­ka­zy­wany tylko wybitnym oso­bi­sto­ściom i klien­tom Pirelli. Pierw­szy egzem­plarz kalendarza tra­dy­cyj­nie jest prze­ka­zy­wany kró­lo­wej Elż­bie­cie II.

Wyjąt­kowo w 2021 roku kalen­darz po raz pierw­szy od 1983 roku nie zostanie wydany. Firma zde­cy­do­wała odwo­łać jego publikację i prze­zna­czyć sto tysięcy euro na walkę i bada­nia nad koro­na­wi­ru­sem.

Lifestylowy portal “Goop

W związku z ochroną zasobów naturalnych, w wielu bran­żach papie­ro­we kata­lo­gi  zostają zastą­pione elek­tro­nicz­nymi odpowiednikami. Marki przeno­szą idee custom publi­shingu do sieci. Przy­kła­dem takich dzia­łań jest por­tal life­sty­lowy zało­żony przez Gwy­neth Pal­trow. „Goop” to styl życia promo­wany przez aktorkę od 2008 roku, skupiający się na dobrobycie w umyśle, ciele i duchu człowieka. Od coty­go­dnio­wego biu­le­tynu na temat zdro­wia i urody, pomysł roz­rósł się do glo­bal­nego pro­jektu.

Magazyn Red Bul­le­tin od Red Bulla

Kolejnym fir­mowym pro­jektem skie­ro­wanym do klienta zewnętrznego i pracowników jest maga­zyn dla męż­czyzn wyda­wany przez Red Bull Media House od 2005 roku. Podejmuje on tema­tykę aktyw­nego stylu życia, opowiada historie o spo­rcie, kul­tu­rze, muzyce i przed­się­bior­czo­ści. Miesięczny nakład prze­kra­cza 1,4 miliona egzem­pla­rzy i jest dostępny w czterech języ­kach (nie­mieckim, angiel­skim, fran­cu­skim i włoskim). Posiada wła­sne wyda­nia lokalne na sześciu ryn­kach: w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Fran­cji, Wielkiej Bry­ta­nii oraz USA. The Red Bul­le­tin jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych mię­dzy­na­ro­do­wych mie­sięcz­ni­ków.

Custom publi­shing polega na sprze­daży pro­duktu lub usługi nie poprzez sprze­da­wa­nie, ale edu­ko­wa­nie lub dostar­cza­nie klien­tom roz­rywki podanej w inte­re­su­jących mate­riałach. Przez ostat­nie lata ich wygląd, forma, nośniki czy sta­wiane im cele szybko się zmie­niają, jednak każ­do­ra­zowo custom publi­shing odpo­wiada za budo­wa­nie zaufa­nia, zaangażowania klien­tów i wspar­cie sprze­daży poprzez war­to­ściowy, inspi­ru­jący con­tent, skie­ro­wany do określonych grup docelowych.

Artykuł pt. "Custom publi­shing jako sposób na zdobycie zaufania klienta" został przygotowany dla portalu Medialna Perspektywa.

Źródło: https://medialnaperspektywa.pl/custom-publishing-jako-sposob-na-zdobycie-zaufania-klienta/

Źródło zdjęcia głównego: Karolina Grabowska/Pixabay

Żyj świadomie, działaj odważnie.
Patrycja Jaksim