• Home
  • Blog
  • Trening medialny, czyli jak stać się rozmówcą na wagę złota?
Podziel się:
grupa ludzi pracująca w biurze

Trening medialny, czyli jak stać się rozmówcą na wagę złota?

5 maj 2021 I Patrycja Jaksim

Celem stra­te­gicz­nym PR jest zarzą­dza­nie wize­run­kiem firmy oraz rela­cjami z oto­cze­niem. Obec­ność w radiu, tele­wi­zji czy pra­sie jest dużą szansą na pro­mo­cję marki, jed­nak nawią­zy­wa­nie współ­pracy z mediami jest nie lada wyzwa­niem, nawet dla spe­cja­li­stów ds. komu­ni­ka­cji. Pewny sie­bie eks­pert, z bogatą wie­dzą, którą potrafi odpo­wied­nio prze­kazać, z pew­no­ścią pod­bije serca dzien­ni­karzy i odbior­ców. Jak więc przy­go­to­wać się do współ­pracy z mediami? Odpo­wie­dzią na to pyta­nie jest tre­ning medialny. 

Pod­sta­wo­wym kro­kiem do dobrych rela­cji z mediami jest zro­zu­mie­nie spo­sobu ich funk­cjo­no­wa­nia. Spe­cy­fika współ­pracy z dzien­ni­ka­rzami pra­so­wymi, telewizyjnymi czy radio­wymi różni się między sobą. Warto pamię­tać, że media zapra­szają eks­per­tów przede wszyst­kim po to, aby stwo­rzyć atrak­cyjny mate­riał, wzmoc­nić jego prze­kaz, a nie do pro­mo­wa­nia ich marek oso­bi­stych. Zada­niem eks­perta jest przy­go­to­wa­nie się w taki spo­sób do wywiadu medial­nego, aby udzie­lić mery­to­rycz­nej odpo­wie­dzi w danej dzie­dzi­nie, a jed­no­cze­śnie zre­ali­zo­wać swoje cele komu­ni­ka­cyjne. 

Czym jest tre­ning medialny?

Tre­ning medialny to ćwiczenia zapro­jek­to­wane dla dzien­ni­karzy, PR-owców i rzecz­ni­ków pra­so­wych, któ­rzy chcą lepiej zro­zu­mieć i wyko­rzy­stać media do budo­wa­nia wize­runku insty­tu­cji, osób czy idei. Zada­niem takiego tre­ningu jest przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do pro­fe­sjo­nal­nych kon­tak­tów z mediami, z uwzględ­nie­niem zasad rze­tel­no­ści i etyki dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych. 

Zazwy­czaj tre­ning medialny podzie­lony jest na dwie czę­ści: teoretyczną i praktyczną. W pierw­szej, słu­cha­cze zapoznają się z zasadami i poję­ciami zwią­zanymi z ryn­kiem mediów i sys­te­ma­ty­zują dane o współ­cze­snych kana­łach komu­ni­ka­cji. Poznają tech­niki two­rze­nia infor­ma­cji pra­so­wych, kre­atyw­nych i nie­stan­dar­do­wych wysy­łek do dziennikarzy oraz zasady prawa pra­so­wego. W dru­gim panelu uczest­nicy mogą szkolić swoje umiejętności poprzez prak­ty­kę, two­rząc stra­te­gię media rela­tions poprzez odpowiedni dobór kanałów komunikacyjnych i ich form, two­rze­nie mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych oraz ewa­lu­ację. Co ważne, przy­go­to­wują się krok po kroku do wypowiedzi prasowych i video, ćwi­czą symulowane wywiadów przed kamerą, modu­la­cję głosu, a także opa­no­wa­nie tremy oraz budo­wa­nia rela­cji po wystąpieniu medialnym.

Cechy ide­al­nego eks­perta w mediach

1. Pro­sty i dostępny język

Media potrze­bują eks­perta, który potrafi mówić o rze­czach trud­nych w spo­sób zro­zu­miały, zwię­zły i barwny. Ważną rolę odgrywa gięt­kość języka, m.in.: wyso­kość głosu, gło­śność, tempo i rytm. Mówcą wszech­cza­sów pod tym wzglę­dem był Steve Jobs, który uni­kał mówie­nia w monotonny spo­sób, czym zyski­wał zaan­ga­żo­wa­nie publicz­no­ści. Przy­go­tuj się do kon­taktu z dzien­ni­ka­rzami, prze­myśl meta­fory, porów­na­nia, które traf­nie opisują zagad­nie­nie i spra­wią, że dla odbior­ców prze­kaz będzie pro­sty i jasny.

2. Dyspo­zy­cyj­ność i pozy­ty­wizm

Jeśli chcesz współ­pra­co­wać z mediami, musisz być pozy­tyw­nie nasta­wiony do swo­jej pracy i gotowy do wystą­pień lub kon­sul­ta­cji na cito, a nie tylko w ter­minie dogod­nym dla sie­bie. Najczę­ściej dzien­ni­karz potrze­buje jak najszybszego udzie­le­nia komen­ta­rza. Wynika to głów­nie z jego spe­cy­fiki pracy. 

3. Ter­mi­no­wość i uczci­wość

Dotrzy­muj słowa, zawsze. Kiedy uma­wiasz się z dzien­ni­ka­rzem na kon­kretny ter­min, dopełnij obiet­nicę. Jeśli wiesz z góry, że ter­min jest nie­osią­galny, od razu o tym poin­for­muj. W mediach pra­so­wych skład gazety jest wysy­łany do druku i ter­min może być nie­prze­kra­czalny. Pod­czas roz­mowy prze­ka­zuj tylko spraw­dzone i praw­dziwe infor­ma­cje, skup się na faktach i liczbach. 

4. Pro­ak­tyw­ność i zain­te­re­so­wa­nie

Roz­ma­wia­jąc z dzien­ni­ka­rzem, okaż zain­te­re­so­wa­nie tema­tem i otwar­tość. Nie ogra­ni­czaj się wyłącz­nie do udzie­la­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia. Podejmuj nowe wątki zwią­zane z tema­tem, podziel się nowościami czy opo­wiedz histo­rię ze swo­jej prak­tyki zawo­do­wej.

Naj­lepsi z naj­lep­szych

W prze­strzeni publicz­nej są takie prze­mó­wie­nia, które na długo zapa­dają w pamięć. Jed­nym z nich jest bez­sprzecz­nie wystą­pie­nie Ste­ve’a Jobsa, które wygło­sił w 2005 roku do stu­den­tów na Uni­wer­sy­te­cie Stan­ford. To w jego garażu, kilkadziesiąt lat temu, powstał pierwszy komputer Apple. Dzięki jego wizji dziś używamy iPhone’ów, Maców i innych sprzętów z nadgryzionym jabłuszkiem. 

Jak dobrze zacząć wystąpienie?

Na początku prze­mó­wie­nia Steve Jobs przy­znaje, że ni­gdy nie ukoń­czył col­le­ge’u, czym roz­luź­nia atmos­ferę i zyskuje przy­chyl­ność słu­cha­czy

Inspirująca historia

Następ­nie opo­wiada histo­rię doty­czącą miło­ści i straty. Z powo­dów róż­nic bizne­so­wych z Joh­nem Scul­leyem został zwol­niony z firmy Apple, któ­rej był współ­za­ło­ży­cie­lem. Było to dla niego trudne doświad­cze­nie, jed­nak pora­dził sobie z nim, dzia­ła­jąc pro­ak­tyw­nie i zakła­da­jąc kolejne firmy, m.in. Pixar, a w rezul­ta­cie powró­cił do firmy. Jobs zasto­so­wał zabieg podzie­le­nia się ze swo­imi odbior­cami trud­no­ścią, z jaką musiał się zmie­rzyć, a następ­nie opo­wiada, jak ją poko­nał.

Pozytywny morał i motywacja

Kolejna histo­ria doty­czy spraw osta­tecz­nych. Wizjo­ner opo­wiada o dia­gno­zie i dzieli się swoim doświad­cze­niem w cho­ro­bie. Jego zda­niem śmierć może oka­zać się sprzy­mie­rzeń­cem, pomaga doko­ny­wać właściwych wybo­rów i daje szer­sze spoj­rze­nie na życie, nakie­ro­wu­jąc je na dobry kurs. Morał, jaki pły­nie z jego słów, skie­ro­wany wów­czas do stu­den­tów jest pozy­tywny w odbio­rze. W tej czę­ści wystą­pie­nia Jobs moty­wuje słu­cha­czy do podej­mo­wa­nia odważ­nych decy­zji i aby podą­żać za gło­sem serca.

Tre­ning medialny pomaga osią­gnąć wyż­szy poziom komu­ni­ka­cji w kon­tak­tach z mediami. Edu­kuje, jak cie­ka­wie i prze­ko­nu­jąco mówić o fir­mie, pro­duk­cie czy wyda­rze­niu. Uczy, jak powinna prze­bie­gać roz­mowa z dzien­ni­ka­rzami, a także o tym, jak przekuć trudne pytania w rzeczowe odpowiedzi. Gwa­ran­tuje peł­niej­sze zro­zu­mie­nie rela­cji z mediami i uspraw­nia pro­cesy dzia­łań komu­ni­ka­cyj­nych, uatrak­cyj­niając ich cha­rak­ter i mak­sy­ma­li­zując efekty dzia­łań.

Artykuł pt. "Trening medialny, czyli jak stać się rozmówcą na wagę złota? został przygotowany dla portalu Medialna Perspektywa.

Źródło: https://medialnaperspektywa.pl/trening-medialny-czyli-jak-stac-sie-rozmowca-na-wage-zlota/

Źródło zdjęcia głównego: Teemu Paananen / Unsplash

Żyj świadomie, działaj odważnie.
Patrycja Jaksim